VÍDEOS DE AIKIDO BUDO

  Sensei Charly Díez Ortiz ( 5º Dan )

 

                             1º Curso Nacional de Aikido Budo. Junio 2006         2º Curso Nacional de Aikido Budo. Septiembre 2010

                                                           

KATATE-DORI

KATATE-DORI

AI HAMMI KATATE-DORI

AI HAMMI KATATE-DORI

    KOKYU-NAGE

 

     YONKYO

 

     KOSHI NAGE     UDE KIME NAGE

 

     SANKYO

 

KATATE RYOTE-DORI KATATE RYOTE-DORI RYOTE-DORI RYOTE-DORI

     NIKYO

 IRIMINAGE

   KOTEGAESHI

    IRIMINAGE

INICIATIVA DEL AIKIDO INICIATIVA DEL AIKIDO INICIATIVA DEL AIKIDO INICIATIVA DEL AIKIDO

  SANKYO

  KOTEGAESHI

  NIKYO

  DEFENSA PERSONAL 1

 

INICIATIVA DEL AIKIDO

  DEFENSA PERSONAL 2

 

 

 

 << INICIO